Pula Herculanea je sukladno planu krenula s podjelom  smeđih posuda za biootpad s mjesnim odborom Nova Veruda, te će se u narednom periodu podjela nastaviti po mjesnim odborima  Valdebek, Veli Vrh i Štinjan. U planu podjele osigurano je za početak 4000 posuda, što daje mogućnost dodatnog selektiranja za oko 10000 građana.

U prvoj će se fazi spremnici za biootpad podijeliti na navedenim područjima, gdje je sustav individualiziran i pretežito se radi o obiteljskim kućama. Podjela ide sukladno predviđenoj dinamici, a reakcije korisnika su pozitivne. 

Naplata usluge i dalje će se vršiti na temelju količina odloženih u spremnike za miješani komunalni otpad. Na korisnicima je da iskoriste mogućnost odlaganja u spremnike za papir, staklo, plastiku i biootpad te tako dodatno smanje račune za uslugu odvoza otpada.

Korisnici u navedenim mjesnim odborima već su dobili početne upute za korištenje posuda, a kroz mjesec svibanj dobit će i dodatne obavijesti s konkretnim uputama i rasporedom odvoza koji kreće s 29. svibnjem.