Europska komisija danas je pokrenula javno savjetovanje o budućem akcijskom planu za ekološku poljoprivredu. Taj će sektor imati važnu ulogu u realizaciji europskog zelenog plana i postizanju ciljeva utvrđenih u strategiji „od polja do stola” i strategiji za bioraznolikost.

Prioritet je Komisije osigurati da sektor ekološke poljoprivrede na raspolaganju ima odgovarajuće instrumente te djelotvoran i usuglašen pravni okvir, koji je ključan za postizanje cilja od 25 % poljoprivrednog zemljišta koje je namijenjeno ekološkoj poljoprivredi. Iako je nova uredba o ekološkoj proizvodnji čvrst temelj, sekundarnim zakonodavstvom koje se tek treba donijeti mora se osigurati jednako čvrsta potpora.

Zato je na zahtjev država članica, Europskog parlamenta, trećih zemalja i drugih dionika Komisija danas predložila da se stupanje na snagu novog zakonodavstva o ekološkoj proizvodnji odgodi za jednu godinu, s 1. siječnja 2021. na 1. siječanj 2022.

U strategiji „od polja do stola” i strategiji za bioraznolikost utvrđeni su ambiciozni ciljevi za poljoprivredni sektor kako bi ga se pripremilo za provedbu zelenog plana. Ekološka poljoprivreda bit će važan čimbenik prelaska na održiviji prehrambeni sustav i bolju zaštitu naše bioraznolikosti. Komisija će odgovarajućim političkim i pravnim okvirom poduprijeti sektor ekološke proizvodnje u postizanju cilja da do 2030. 25 % poljoprivrednog zemljišta bude obuhvaćeno ekološkom poljoprivredom. ističe povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Janusz Wojciechowski.